Polityka prywatności

RODO

Administratorami Państwa danych osobowych jest :

BONUSBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA NIP 8151805444, KRS: 0000768846, REGON:38240910900000

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:

listownie na adres: BONUSBUD Development sp zoo, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 10, kod poczt. 37-100, ŁAŃCUT z dopiskiem „DANE OSOBOWE”
lub na adres e-mail: [email protected]

Cel przetwarzania:

1) zawieranie i wykonywanie umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, obejmujących również kontakt z instytucjami finansującymi oraz bankami;

2) udzielanie informacji dotyczących zawarcia i realizacji umowy;

3) zapewnienie obsługi posprzedażowej, w tym realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji;

4) przesyłanie informacji handlowych dotyczących Administratora na podstawie uprzednio udzielonej przez Państwa zgody;

5) wykonywanie marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Administratora na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne);

6) wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, decyzji oraz orzeczeń organów administracyjnych lub sądów;

Odbiorcy Państwa danych osobowych:

1) pracownicy Administratora;

2) podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, w tym usługi informatyczne, marketingowe, telekomunikacyjne, księgowo-finansowe, prawne – na podstawie umowy powierzenia danych

3) generalny wykonawca, podwykonawcy, biuro projektowe – w zakresie koniecznym do wykonania umowy;

3) banki finansujące Państwa zobowiązania umowne oraz prowadzące rachunki bankowe związane z umową, w tym rachunki powiernicze;

4) notariusze;

5) podmioty uprawnione do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji i orzeczeń np. sądy i organy administracyjne

Kategoria danych osobowych:

Imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania ,PESEL, NIP, e-mail, telefon, seria i numer dowodu tożsamości, informacje dotyczące stanu cywilnego

Okres przechowywania danych osobowych:

od zawarcia umowy przez okres jej wykonywania aż do jej rozwiązania, a w przypadku istnienia roszczeń po rozwiązaniu umowy – do czasu ich zaspokojenia
od dnia zawarcia umowy przez okres jej wykonywania – do czasu upływu okresu rękojmi i gwarancji lub upływu terminów do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy a także wynikających z obowiązujących przepisów prawa
przesyłanie informacji handlowych dotyczących Administratora – do czasu cofnięcia zgody
wykonywanie marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Administratora – do czasu cofnięcia zgody

Przysługujące Państwu prawa:

1) dostęp do zgromadzonych danych osobowych ( a także uzyskania kopii danych);

2) zmiana danych osobowych dot. sprostowania, uzupełnień i aktualizacji;

3) ograniczenie przetwarzania danych osobowych chyba że przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa,

4) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5) Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz dochodzenia praw przed sądem powszechnym, w przypadku uznania, że doszło do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Strona internetowa www.dzielnicaparkowa.pl może zawierać funkcje mediów społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, które mogą gromadzić informacje o odwiedzających stronę administratora. Przetwarzanie danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatorów tych sieci

Pozdrawiamy,

Zespół BonusBud

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania http,
  • kod odpowiedzi http
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Firmy nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Firmy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych GIODO

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Serwis

Serwis okresowo może wykorzystywać sesyjny plik Cookie o nazwie INFO do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jedne sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny pik Cookie, jeśli jest tworzony występuje w określonym czasie, to tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki powoduje że strona serwisu usuwa utworzony plik.

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.